Adatvédelmi nyilatkozat

A 2018. május 25-én hatályba lépő Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) egységes adatvédelmi szabályozást teremt az Európai Unióban. A rendelet az összes olyan vállalatra vonatkozik, amely uniós állampolgárokkal kapcsolatos személyes adatokat kezel.

A szempillaakademia.hu weboldal üzeneltetője kijelenti, hogy minden tőle telhetőt megtesz Ügyfelei adatainak védelmében.

 A szempillaakademia.hu oldalra beérkezett jelentkezéseket megyékre osztva összesen 4 cég dolgozza fel.

  

Adatkezelő 1.

Az adatkezelő megnevezése: Milla-Grossa KFT. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő székhelye és levelezési címe: 1046 Budapest, Csokonai utca 3. fszt. 6.

Az adatkezelő adószáma: 23385308-1-41

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi cégbíróság

Képviselő: Ferencz Gabriella

Az adatkezelő e-mail címe: info@szempillaakademia.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36-20/325-6621

Honlap: www.szempillaakademia.hu

 

Adatkezelő 2.

Az adatkezelő megnevezése: Lash Artist KFT. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő székhelye és levelezési címe: 1046 Budapest, Csokonai utca 3. fszt. 6.

Az adatkezelő adószáma:

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi cégbíróság

Képviselő: Ferencz Gabriella

Az adatkezelő e-mail címe: info@szempillaakademia.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36-20/325-6621

Honlap: www.szempillaakademia.hu

 

Adatkezelő 3.

Az adatkezelő megnevezése: Szempilla Akadémia Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő székhelye és levelezési címe: 1046 Budapest, Csokonai utca 3. fszt. 6.

Az adatkezelő adószáma:

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi cégbíróság

Képviselő: Ferencz Gabriella

Az adatkezelő e-mail címe: info@szempillaakademia.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36-20/325-6621

Honlap: www.szempillaakademia.hu

 

Adatkezelő 4.

Az adatkezelő megnevezése: Lash&Brow Academy Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő székhelye és levelezési címe: 1046 Budapest, Csokonai utca 3. fszt. 6.

Az adatkezelő adószáma:

Nyilvántartásba vevő hatóság:

Képviselő: Ferencz Gabriella

Az adatkezelő e-mail címe: info@szempillaakademia.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36-20/325-6621

Honlap: www.szempillaakademia.hu

 

 

 Értelmező rendelkezések:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (bele- értve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetés céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mű- veletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

·         2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

·         Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

·         2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

·         2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

·         2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

·         2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

·         az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

·         az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)

·         a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

·         a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

·         a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

 

 

Adatok gyűjtése:

·         Szempilla Akadémia

o    elektronikus formában, a jelentkező által kitöltött jelentkezési adatok alapján

o    adatlap személyes kitöltésével tanfolyam előtt

Kezelt adatok típusa:

§  Oktatás lebonyolításához használt adatok:

§  név

§  számlázási név és cím

§  e-mail cím

§  telefonszám

o    számlázáshoz szükséges adatok:

§  Számlázási név

§  Számlázási cím

§  Telefonszám

§  E-mail cím

Intézményünk kizárólag a működéshez szükséges, illetve a törvény által aláírt adatokat gyűjti és kezeli. Szenzitív adatokat nem kezel. Intézményünk gyermekek adatait nem kezeli, s nem tárolja.

Adatok tárolása:

·         elektronikus formában, a jelentkező által kiállított jelentkezési adatok alapján

·         képzési mappákban

·          

Adatok felhasználásának célja:

·         Szempilla Akadémia

o    oktatási célra (informálásra, szervezési feladatok ellátására)

o    elektronikus levél (informálásra, szervezési feladatok ellátására, elégedettségmérésre)

o    kapcsolatfelvétel

o    számlázás

Adatvédelem kiterjesztése az együttműködő partnerekre:

Az adatvédelmi törvény által előírt kötelezettségek szerződéses formában kiterjesztésre kerülnek az együttműködő partnereinkre is:

Szempilla Akadémia

·         Munkatársakkal, akiknek hozzáférési jogosultsága van a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokhoz/szoftverekhez

·         Oktatókkal, akik közvetlen kapcsolatban állnak a résztvevőkkel, s aktívan dolgoznak Hallgatóinkkal

·         Könyvelő céggel

·         Futárszolgálattal

Adatok törlése/megsemmisítése:

·         Szempilla Akadémia

o    Oktatási célra felhasznált, adatokat tartalmazó dokumentumok:

§  Személyes adatokat tartalmazó dokumentumok irattárolási ideje: 5 év.

·         Hírlevél esetén:

o    2018 májusában a meglévő adatbázis "tevőleges" és "önkéntes" frissítésével

o    2018 május 25-től:

§  leiratkozással

Panasztétel módja:

·         "Az Infotv. szabályozására tekintettel a Hatóság (www.NAIH.hu) a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

o    1.) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

o    2.) személyes adatainak helyesbítését,

o    3.) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását."

·         Panaszkezelési jegyzőkönyvet ITT tudja letölteni.

·         Panaszt benyújtani kizárólag írásos formában lehetséges, aláírt, postai úton küldött levél formájában. Postacím: 1046 Budapest, Csokonai utca 3. fszt. 6. Milla-Grossa Kft. Tisztviselő: Ferencz Gabriella

·         Panasz beérkezését követően azonnali intézkedés indul.